BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TT Họ và tên Chức vụ 1 Đặng Quốc Định Trưởng ban 2 Phạm Minh Hương P. Trưởng ban 3 Trần Thị Hường Ban viên